VARFÖR EN INTEGRITETSPOLICY?

Moveum AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Moveum AB. Denna policy hjälper dig som kund/kontakt att bland annat förstå vilken slags information Moveum AB samlar in och hur denna används.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Moveum AB, org.nr. 556226–4407, Box 470, 791 16 Falun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Moveum AB har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med tillhörande personuppgifter och databaser (”Data”) hanteras och ägs Moveum AB. Moveum AB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG

Personuppgifter som du har lämnat till oss Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, post- samt eventuell leveransadress, e-post och telefonnummer. Vi lagrar även uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. Personuppgifter som vi har samlat in från dig När du handlar hos Moveum AB, besöker moveum.se, spisvakt.se, funktionsdusch.se, funktionsgarage.se, funktionskök.se eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. Moveum AB behandlar information om de varor som du har köpt eller klickat på.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
• Skapa hantering av ditt konto hos Moveum AB
• För att ge dig information om och behandla dina köp tex orderbekräftelser, leveransinformation, leverans och garantiärenden
• För att leverera dina köp till din angivna adress
• Vid fakturering och bokföring
• För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
• För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster
• För att kunna besvara dina frågor
• Bjuda in till event och evenemang
• Kundundersökningar
• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Moveum AB behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen
• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter sker med den lagliga grunden att Moveum AB ska kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar köpet i sig och garantiåtaganden. Som kund/kontakt har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade genom att meddela det, se vidare under rubriken Mina rättigheter. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Direktmarknadsföring Moveum AB kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med kundservice, anpassa hur du önskar att Moveum AB kontaktar dig.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden.

HUR SKYDDAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Moveum AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

VAR LAGRAS DINA UPPGIFTER?

Moveum AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter”.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du lämnar dina personuppgifter till Moveum AB ger du medgivande till Moveum AB att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Moveum AB’s IT-system.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas. Om du anser att de personuppgifter som Moveum AB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst. Moveum AB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund hos Moveum AB kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kundtjänst. Moveum AB har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta kundtjänst.

KONTAKTUPPGIFTER

Adress: Moveum AB
Box 470 791 44 Falun
info@moveum.se

Tel: 023-79 22 00

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.