fbpx

Avtal & Villkor

Tillämpningsområde
De villkor som anges avser köp mellan Moveum AB och företagskunder samt kommun, landsting, föreningar och organisationer. (Vid köp mellan Moveum AB och privatperson tillämpas konsumentköplagen).

Priser och produkter
Alla priser anges exklusive moms och med reservation för eventuella valutaförändringar. För aktuella priser kontakta Moveum AB via info@moveum.se eller per telefon, 023-79 22 00. Produkterna i Moveum AB:s sortiment kan komma att förändras både gällande sortiment och produktspecifikationen, en rätt Moveum AB förbehåller sig.

Offert & Köp
Offert/anbud är giltig enligt angiven tid i offertunderlaget. Om ingen giltighet har specificerats är offerten/anbudet giltigt i 30 dagar med start från och med offerten/anbudets datum för utskrift. Alla offerter/anbud inklusive ritningar, kalkyler och bilder samt andra handlingar är Moveum AB:s egendom. Uppgifterna får ej användas i syfte att skada Moveum AB eller tredje part, ej heller för att dra nytta av för egen del. Vid ett köp baserat på offerten/anbudet uppkommer avtal då köparen meddelat att denne antar offerten/anbudet. Köparen skall kontrollera offerten/anbudet samt orderbekräftelse vid beställning som i och med dess utförande blir giltig. Varan överlåts till köparen eller till självständig fraktförare för transport om inte annat avtalats. Gällande leveransvillkor framgår av offerten/anbudet och orderbekräftelsen, om inget leveransvillkor är angett gäller FCA säljarens lager (Incoterms2010). Om köparen inte är på plats för att ta emot leveransen på avtalad tid och plats, övergår varan och därmed risken ändå till köparen enligt leveransvillkoret. Vi förbehåller oss rätten att välja transportör om ej annat avtalats.

Force majeure
Moveum AB avsäger sig skyldigheten att fullgöra avtalet om leverans helt eller delvis hindras till följd av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller jämförbar störning, där även strejk, transporthinder, trafikstörningar eller nedläggning av tillverkning ingår samt annan övermäktig omständighet.

Moveum AB är inte skyldig att ersätta köparen för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts och kan också häva avtalet på grund av ovanstående omständigheter.

Leverans
Följesedel skall alltid medfölja varan. Vid mottagande skall köparen närvara eller närvara genom fullmäktigt ombud och avhjälpa lossning och mottagning av varorna. Köparen åtar sig att snarast ta hand om varorna för relevant lagring eller handhavande. Vid mottagande av gods är det köpares skyldighet att inspektera godset för att upptäcka eventuella transportskador. Om varans emballage är skadat är det köparens skyldighet att inspektera varan innan köparen kvitterar för leveransen. Köparen skall ej heller kvittera för varan om den är skadad vid ankomst, annat än om transportören skriftligen intygar att godset är skadat vid ankomst. Köparen skall således inhämta ansvarigt transportbolags skriftliga bekräftelse av skadan. Är transportskadan av sådan karaktär att den upptäcks först efter avemballering ska köparen inom 3 dagar med start från den dag godset mottagits, kontakta Moveum AB för att anmäla transportskada och där med följa de instruktioner som finns angivna på www.moveum.se för hantering av transportskada. Merkostnader som uppstår i samband med installation av skadad eller felaktig vara ersätts ej där felet borde upptäckts vid ankomst av vara samt innan påbörjad installation. Leveransvillkor är FCA säljarens lager (Incoterms2010) om inte annat anges eller överenskommes mellan Moveum AB och motpart.

Garanti & reklamation av vara
Garanti är giltig under 2 år från och med att köparen har mottagit varan. Garantin är giltig för fel som har uppstått vid tillverkningen av varan som för köparen inte gått att upptäcka eller bedöma vid mottagande av varan, montering av varan eller vid ibruktagande av varan. Garantiåtgärder sker utifrån anvisning där Moveum AB avhjälper upptäckt fel genom att i följande ordning, reparera, byta ut delar av produkten eller hela produkten. Garantin gäller inte heller för fel eller skador som uppkommit i transport, vid montering eller installation, eller till följd av bristfälligt underhåll eller annat som kan hänföras till köparen. Vid garantiärenden skall varan hållas tillgänglig för Moveum AB för undersökning.

Reklamationsrätt är gällande i 2 år från dess att varan levererats till köparen.

Moveum AB ansvarar inte för fel som uppkommer till följd av felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel eller annat som kan hänföras till köparen. Moveum AB ansvarar ej för normal förslitning eller försämring av varan. Köparen är ansvarig för att följa dokumenterade skötsel och underhållsåtgärder. Ska en vara reklameras skall varan hållas tillgänglig för Moveum AB för undersökning. Om varan reklameras av köparen och inget produktfel kan härledas till Moveum AB, har Moveum AB rätt att kräva ersättning för kostnader som uppkommit i samband med köparens reklamationskrav. Moveum AB åtar sig att utan dröjsmål eller kostnad för köparen avhjälpa felet eller göra omleverans, alternativt utbetala ersättning för kostnader eller prisavdrag för varan. Om Moveum AB inte kan ersätta köparen enligt ovan inom rimlig tid kan köparen häva köpet. Moveum AB kan då ersätta köparen med en begränsning till köpesumman. Moveum AB kan även ersätta köparen om parterna kommit överens om att köparen skall utföra eventuella undersökningar av skadan, reparera skadan eller ersätta en skadad del av varan.

Returer
Köparen har rätt att returnera varan om följande villkor uppfylls: Att Köparen inom 10 dagar kontaktar Moveum AB för registrering av retur samt åtar sig följa leveransinstruktioner. Produkten och emballage skall i köparens besittning vara oskadat. Köparen åtar sig eventuella kostnader för transport vid returnering av varan.

Lagervaror ersätts med 80 % av det värde som varan har vid tillfället för köpet. Retur av produkter som tillverkas mot beställning ersätts normalt inte.

Betalning
Moveum AB tillämpar 30 dagar från den dag då köpet träder i kraft i samband med utleverans av varan.

Faktura
Av praktiska skäl samt med hänsyn till miljön skickar Moveum AB faktura i första hand via epost (PDF) eller om så önskas E-faktura.  Om pappersfaktura via brev önskas tillkommer fakturaavgift.

Ibruktagande av produkt
Moveum AB hänvisar köparen att informera slutkund om produkten och dess egenskaper. Därtill ska kunden tillhandahålla viktig information om skötselunderhåll samt bruksanvisning till slutkunden något Moveum AB skickar med produkten. Om anvisning helt eller delvis saknas ska köparen informera Moveum AB som därefter kan tillhandahålla viktig information till slutkunden.